Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce

Co to jest nielegalne zatrudnienie

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca to wykonywanie pracy przez cudzoziemca:

  • który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce;
  • którego podstawa pobytu w Polsce nie uprawnia do wykonywania pracy;
  • który wykonuje pracę bez zezwolenia, w wypadkach gdy jest ono wymagane;
  • na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę;
  • bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych.

Kto jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Do przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia uprawnione są:

SG może też przeprowadzać kontrole firm, gospodarstw domowych i osób fizycznych zatrudniających cudzoziemców, jak również cudzoziemców prowadzących własną działalność gospodarczą w Polsce. PIP jest natomiast uprawniona do kontroli legalności zatrudnienia wynikającego z zawarcia z pracownikami umów o pracę.

Podczas takich kontroli jest także sprawdzana legalność pobytu cudzoziemca w Polsce – więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj->

Jakie kary grożą za nielegalne zatrudnianie cudzoziemca

Pracodawcy nielegalnie zatrudniającemu cudzoziemca grozi grzywna nie niższa niż 3000 zł. Jeżeli jednak pracodawca wprowadza cudzoziemca w błąd, wyzyskuje błąd, wykorzystuje zależność służbową lub niezdolność do należytego pojmowania i tym działaniem doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy grzywna może wynieść do 10000 zł.

W Polsce obowiązuje prawo, które określa sankcje dla pracodawców powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski i tryb dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń. W ich myśl pracodawca przed zatrudnieniem obywatela spoza UE musi upewnić się, że cudzoziemiec posiada dokument uprawniający go do pobytu w Polsce (wzory dokumentów w Polsce można sprawdzić tutaj ->). Za zatrudnienie cudzoziemca, który nie ma prawa pobytu w Polsce pracodawcy ponoszą surowe kary finansowe, a także są zobowiązani do wypłaty należnych nielegalnie zatrudnionym przez nich cudzoziemcom zaległych wynagrodzeń (obowiązuje domniemanie istnienia stosunku pracy przez okres 3 miesięcy) i związanych z nimi świadczeń (uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne, podatku) oraz do pokrycia kosztów ich powrotu do kraju pochodzenia. Dodatkowo pracodawcy tacy zostaną pozbawieni prawa do korzystania z dotacji publicznych, w tym funduszy unijnych.

Cudzoziemiec pracujący niezgodnie z przepisami polskiego prawa także narażonyjest na karę – w wysokości nie niższej niż 1000 zł. Osoba taka może otrzymać decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (co to jest decyzja o zobowiazaniu cudzoziemca do powrotu?->).

Jak wygląda kontrola

Kontrole są przeprowadzane przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy, legitymujących się stosownymi upoważnieniami zawierającymi wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko funkcjonariusza uprawnionego do wykonywania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, nazwę i adres kontrolowanej firmy, określenie zakresu kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

Uwaga: w sytuacji zaistnienia konieczności podjęcia niezwłocznej kontroli funkcjonariusze mogą przeprowadzić kontrolę, okazując jedynie legitymacje służbowe.

Jakie dokumenty należy przedstawić do kontroli

Kontrolowany podmiot na żądanie funkcjonariuszy powinien w terminie nie dłuższym niż 7 dni przedstawić dokumenty dotyczące legalności wykonywania pracy przez cudzoziemca, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca, czy też powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dokumentami tymi powinny być w szczególności:

  • zezwolenia na pracę;
  • oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  • umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne;
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie przez cudzoziemca prowadzącego działalność gospodarczą wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Kontroli podlega także charakter wykonywanej przez cudzoziemca pracy oraz to, czy warunki jej wykonywania są zgodne z opisem umieszczonym w zezwoleniu/oświadczeniu.

W przypadku rozbieżności lub braku dokumentacji inspektor pracy, który stwierdzi naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia może skierować do sądu wniosek o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości. Dodatkowo, inspektor pracy może zawiadomić o naruszeniu przepisów właściwe organy, w szczególności w przypadku naruszenia przepisów o cudzoziemcach Policję lub Straż Graniczną

Źródło: www.migrant.info.pl