Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Nie oznacza ona jednak nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa pobytu stałego w Polsce ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy. Posiadanie Karty Polaka związane jest jednak z pewnymi uprawnieniami; jej posiadacz może: bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej; podejmować Read more about Karta Polaka[…]

Karta pobytu

Co to jest karta pobytu? Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez koniczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z Read more about Karta pobytu[…]

Dokumenty uprawniające cudzoziemcaa do pracy w Polsce

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej (UE) przebywający w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE) nie potrzebują dodatkowych dokumentów, które uprawniałyby ich do podejmowania i wykonywania pracy. Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca powinni w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracy. Pozostali cudzoziemcy, którzy Read more about Dokumenty uprawniające cudzoziemcaa do pracy w Polsce[…]