Dokumenty uprawniające cudzoziemca do pracy w Polsce

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej (UE) przebywający w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt stały (co to jest zezwolenie na pobyt stały?) i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE) (co to jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?) nie potrzebują dodatkowych dokumentów, które uprawniałyby ich do podejmowania i wykonywania pracy. Cudzoziemcy, których podstawą Read more about Dokumenty uprawniające cudzoziemca do pracy w Polsce[…]