Imigranci zarobkowi z Ukrainy chcą pozostać na stałe w Polsce

76% imigrantów zarobkowych z Ukrainy rozważa pozostanie w Polsce na stałe. Ukraińców zaskoczyło, że Polacy są mili, pomocni i otwarci, a 75% z nich uważa, że Polska jest krajem otwartym na pracowników z Ukrainy. Tak wynika z badania opinii pracowników z Ukrainy przeprowadzonego przez Grupę OTTO, jedyną zagraniczną firmę rekrutacyjną na Ukrainie, która ma struktury Read more about Imigranci zarobkowi z Ukrainy chcą pozostać na stałe w Polsce[…]

Wizy

Obywatele wielu krajów spoza UE, którzy chcą wjechać do Polski, zobowiązani są do posiadania wizy. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium. Uwaga: cudzoziemcowi posiadającemu ważną wizę Straż Graniczna może odmówić wjazdu. Wiza może również zostać unieważniona lub cofnięta na granicy. Wizę uzyskuje się przed wyjazdem w konsulacie Read more about Wizy[…]

Dochodzenie praw pracowniczych

Gdzie dochodzić praw pracowniczych W wypadku łamania praw pracowniczych (więcej informacji na temat praw pracowniczych jest dostępnych tutaj->), czyli przysługujących osobie, która ma podpisaną umowę o pracę (więcej informacji na temat umów o pracę jest dostępnych tutaj->), pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub/i do sądu pracy. Co to zasady pracownik (skarżący) Read more about Dochodzenie praw pracowniczych[…]

Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne są innymi niż umowy o pracę formami powierzenia pracy, które są regulowane przez przepisy kodeksu cywilnego. Umowy cywilnoprawne najczęściej stosuje się w momencie, w którym pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, ale zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji jasno określonych zadań. Podstawowe cechy świadczenia pracy na podstawie Read more about Umowy cywilnoprawne[…]

Umowy, na podstawie których można zatrudnić cudzoziemca

Z cudzoziemcem pracodawca może zawrzeć zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną. Umowa z cudzoziemcem w przeważającej większości przypadków powinna być zawarta w formie pisemnej: W stosunku do cudzoziemców, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, umowy, na podstawie których powierzane jest im wykonywanie pracy w Polsce, muszą być zawarte na piśmie. Jest Read more about Umowy, na podstawie których można zatrudnić cudzoziemca[…]

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce

Co to jest nielegalne zatrudnienie Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca to wykonywanie pracy przez cudzoziemca: który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce; którego podstawa pobytu w Polsce nie uprawnia do wykonywania pracy; który wykonuje pracę bez zezwolenia, w wypadkach gdy jest ono wymagane; na innych warunkach lub na Read more about Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce[…]

Dokumenty uprawniające cudzoziemca do pracy w Polsce

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej (UE) przebywający w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt stały (co to jest zezwolenie na pobyt stały?) i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE) (co to jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?) nie potrzebują dodatkowych dokumentów, które uprawniałyby ich do podejmowania i wykonywania pracy. Cudzoziemcy, których podstawą Read more about Dokumenty uprawniające cudzoziemca do pracy w Polsce[…]

Procedura przekraczania granicy

Przekroczenie granicy państwowej jest możliwe wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu, tj. na przejściu granicznym. Również w ramach małego ruchu granicznego nie wolno przekraczać granicy poza przejściem granicznym. Przy przekraczaniu granicy warto pamiętać, że wjeżdżając do Polski, przekracza się także granicę Unii Europejskiej (UE) oraz strefy Schengen. Na terytorium UE – również poza przejściem Read more about Procedura przekraczania granicy[…]

Zaproszenia

Dokumentem poświadczającym posiadanie wystarczających środków utrzymania podczas pobytu w Polsce oraz na powrót do kraju pochodzenia lub zamieszkania może być zaproszenie. Cudzoziemiec może przedstawić zaproszenie podczas ubiegania się o wizę oraz w trakcie kontroli granicznej. Uwaga: aby wjechać do Polski, po otrzymaniu zaproszenia cudzoziemiec musi ubiegać się o wizę. Rejestracja zaproszeń cudzoziemców do Polski odbywa Read more about Zaproszenia[…]

Запрошення

Підтвердженням наявності достатніх засобів до існування під час перебування в Польщі, і повернення в країну походження або проживання може бути запрошення. Іноземець може представити запрошення під час клопотання про візу та прикордонного контролю. Примітка: Щоб в’їхати до Польщі, після отримання запрошення іноземець повинен подати заяву на візу. Реєстрація запрошення іноземців в Польщі відбувається на прохання Read more about Запрошення[…]