Dochodzenie praw pracowniczych

Gdzie dochodzić praw pracowniczych W wypadku łamania praw pracowniczych (więcej informacji na temat praw pracowniczych jest dostępnych tutaj->), czyli przysługujących osobie, która ma podpisaną umowę o pracę (więcej informacji na temat umów o pracę jest dostępnych tutaj->), pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub/i do sądu pracy. Co to zasady pracownik (skarżący) Read more about Dochodzenie praw pracowniczych[…]

Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne są innymi niż umowy o pracę formami powierzenia pracy, które są regulowane przez przepisy kodeksu cywilnego. Umowy cywilnoprawne najczęściej stosuje się w momencie, w którym pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, ale zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji jasno określonych zadań. Podstawowe cechy świadczenia pracy na podstawie Read more about Umowy cywilnoprawne[…]

Umowy, na podstawie których można zatrudnić cudzoziemca

Z cudzoziemcem pracodawca może zawrzeć zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną. Umowa z cudzoziemcem w przeważającej większości przypadków powinna być zawarta w formie pisemnej: W stosunku do cudzoziemców, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, umowy, na podstawie których powierzane jest im wykonywanie pracy w Polsce, muszą być zawarte na piśmie. Jest Read more about Umowy, na podstawie których można zatrudnić cudzoziemca[…]

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce

Co to jest nielegalne zatrudnienie Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca to wykonywanie pracy przez cudzoziemca: który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce; którego podstawa pobytu w Polsce nie uprawnia do wykonywania pracy; który wykonuje pracę bez zezwolenia, w wypadkach gdy jest ono wymagane; na innych warunkach lub na Read more about Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce[…]

Dokumenty uprawniające cudzoziemca do pracy w Polsce

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej (UE) przebywający w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt stały (co to jest zezwolenie na pobyt stały?) i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE) (co to jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?) nie potrzebują dodatkowych dokumentów, które uprawniałyby ich do podejmowania i wykonywania pracy. Cudzoziemcy, których podstawą Read more about Dokumenty uprawniające cudzoziemca do pracy w Polsce[…]

Procedura przekraczania granicy

Przekroczenie granicy państwowej jest możliwe wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu, tj. na przejściu granicznym. Również w ramach małego ruchu granicznego nie wolno przekraczać granicy poza przejściem granicznym. Przy przekraczaniu granicy warto pamiętać, że wjeżdżając do Polski, przekracza się także granicę Unii Europejskiej (UE) oraz strefy Schengen. Na terytorium UE – również poza przejściem Read more about Procedura przekraczania granicy[…]

Zaproszenia

Dokumentem poświadczającym posiadanie wystarczających środków utrzymania podczas pobytu w Polsce oraz na powrót do kraju pochodzenia lub zamieszkania może być zaproszenie. Cudzoziemiec może przedstawić zaproszenie podczas ubiegania się o wizę oraz w trakcie kontroli granicznej. Uwaga: aby wjechać do Polski, po otrzymaniu zaproszenia cudzoziemiec musi ubiegać się o wizę. Rejestracja zaproszeń cudzoziemców do Polski odbywa Read more about Zaproszenia[…]

Запрошення

Підтвердженням наявності достатніх засобів до існування під час перебування в Польщі, і повернення в країну походження або проживання може бути запрошення. Іноземець може представити запрошення під час клопотання про візу та прикордонного контролю. Примітка: Щоб в’їхати до Польщі, після отримання запрошення іноземець повинен подати заяву на візу. Реєстрація запрошення іноземців в Польщі відбувається на прохання Read more about Запрошення[…]

Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Nie oznacza ona jednak nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa pobytu stałego w Polsce ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy. Posiadanie Karty Polaka związane jest jednak z pewnymi uprawnieniami; jej posiadacz może: bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej; podejmować Read more about Karta Polaka[…]

Karta pobytu

Co to jest karta pobytu? Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez koniczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z Read more about Karta pobytu[…]