Dokumenty uprawniające cudzoziemcaa do pracy w Polsce

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej (UE) przebywający w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE) nie potrzebują dodatkowych dokumentów, które uprawniałyby ich do podejmowania i wykonywania pracy. Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca powinni w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracy. Pozostali cudzoziemcy, którzy Read more about Dokumenty uprawniające cudzoziemcaa do pracy w Polsce[…]