Karta pobytu

Co to jest karta pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez koniczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym. W karcie pobytu znajdują się następujące informacje:

 1. imię (imiona) i nazwisko jej posiadacza oraz imiona rodziców;
 2. data, miejsce i kraj jego urodzenia;
 3. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
 4. informacja o obywatelstwie;
 5. informacja o płci;
 6. informacja o wzroście w centymetrach i kolorze oczu;
 7. numer PESEL (co to jest numer PESEL?), jeśli został nadany;
 8. informacja o rodzaju udzielonego zezwolenia;
 9. adnotacja „naukowiec”, jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu prowadzenia badań naukowych;
 10. adnotacja „Niebieska Karta UE”, jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 11. adnotację „dostęp do rynku pracy” – w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
 12. linie papilarne;
 13. nazwa organu wydającego kartę;
 14. data wydania karty;
 15. data upływu okresu ważności karty;
 16. fotografia cudzoziemca;
 17. adnotacja „ochrona międzynarodowa przyznana przez…(wskazanie państwa członkowskiego UE, które ją przyznano) w dniu … (data przyznania ochrony międzynarodowej)” – w przypadku, gdy cudzoziemiec uzyskał w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jednocześnie przyznano mu ochronę międzynarodową w Polsce lub w innym kraju UE.

Wzór karty pobytu:

Karta pobytu

Jak uzyskać kartę pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, któremu udzielono:

 1. Zezwolenia na pobyt czasowy;
 2. Zezwolenia na pobyt stały;
 3. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 4. Statusu uchodźcy;
 5. Ochrony uzupełniającej;
 6. Zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

A zatem, aby uzyskać kartę pobytu w Polsce należy najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce.

Wymiana lub utrata karty pobytu

Kartę pobytu należy wymienić,  jeśli:

 1. zmianie uległy dane zamieszczone w karcie;
 2. zmianie uległ wygląd właściciela karty, co utrudnia ustalenie jego tożsamości;
 3. karta została uszkodzona;
 4. karta została utracona (np. skradziono ją)
 5. Polska przejęła odpowiedzialność za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją „ochrona międzynarodowa przyznana przez… (wskazanie państwa członkowskiego UE, które ją przyznało)
 6. Inne państwo członkowskie UE przejęło odpowiedzialność za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu (w przypadku zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego  UE) należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu.

Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu powinien zgłosić ten fakt na odpowiednim formularzu w terminie do 3 dni od dnia jej utraty (np. zagubienia, kradzieży) do urzędu wojewódzkiego, który ją wydał. Formularz dostępny jest tutaj-> Cudzoziemcowi, który zawiadomił o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu wydawane jest nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie to może być przydatne w przypadku przeprowadzenia kontroli legalności cudzoziemca w Polsce. Dlatego należy mieć oryginał lub kopię zaświadczenia przy sobie na wypadek takiej kontroli.  Cudzoziemiec, który odzyskał utraconą kartę pobytu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie wojewodę w terminie do 3 dni od dnia jej odzyskania.  Jeżeli cudzoziemiec otrzymał kolejny dokument wydany w miejsce utraconego, musi niezwłocznie zwrócić odzyskany dokument do urzędu wojewódzkiego.

UWAGA: Niedopełnienie tych obowiązków grozi grzywną.

UWAGA: Kartę pobytu należy odebrać osobiście w urzędzie wojewódzkim. W przypadku dziecka poniżej 13 roku życia odbioru dokonuje jego rodzic lub inny opiekun prawny (np. kurator).

Nowa karta pobytu jest wydawana w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o wymianę karty. Jeśli urząd wojewódzki nie załatwi sprawy w terminie, powiadomi o tym fakcie cudzoziemca, podając przyczyny opóźnienia i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Opłata

 • za wydanie lub wymianę karty pobytu – 50 złotych
 • za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jej utraty lub zniszczenia – 100 złotych
 • w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zniszczenia karty pobytu każdorazowo – 150 złotych

Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu nie jest pobierana w przypadku:

 1. wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce:
  – status uchodźcy,
  – ochronę uzupełniającą,
  – zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 2. wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu w Polsce udzielono zezwolenia na pobyt stały jako członkowi najbliższej rodziny repatrianta;
 3. gdy wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne;
 4. wymiany karty pobytu z powodu przejęcia przez Polskę odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją „ochrona międzynarodowa przyznana przez… (wskazanie państwa członkowskiego UE, które ją przyznano);
 5. wymiany karty pobytu z powodu, gdy inne państwo członkowskie UE przejęło odpowiedzialność za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1650)