Procedura przekraczania granicy

Przekroczenie granicy państwowej jest możliwe wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu, tj. na przejściu granicznym. Również w ramach małego ruchu granicznego nie wolno przekraczać granicy poza przejściem granicznym.

Przy przekraczaniu granicy warto pamiętać, że wjeżdżając do Polski, przekracza się także granicę Unii Europejskiej (UE) oraz strefy Schengen. Na terytorium UE – również poza przejściem granicznym – cudzoziemiec może zostać zobowiązany do przedstawienia ważnych dokumentów uprawniających go do pobytu i do przekraczania granicy państwa.

Dokumenty, które należy mieć przy przekraczaniu granicy

Wjeżdżając do Polski, cudzoziemiec powinien posiadać:

 • paszport lub inny ważny dokument podróży;

Uwaga: osoby niepełnoletnie, o ile są wpisane lub dopisane do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego, mogą odbywać podróż pod opieką posiadacza paszportu. Wpisów w rubryce „dzieci” dokonują wyłącznie urzędnicy w urzędzie paszportowym.

 • ważną wizę (więcej informacji na temat wiz jest dostępnych poniżej) lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium (na przykład kartę pobytu – więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj ->), jeśli są wymagane;

Uwaga: w wypadku obywateli UE oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii wymagany jest tylko ważny dokument podróży lub ważny dokument tożsamości.

 • w wypadku przejazdu tranzytem przez Polskę do innego państwa – zezwolenie na wjazd do innego kraju lub zezwolenie na pobyt w innym kraju.

Na przejściach granicznych kontroli dokonują umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej (SG). Jeżeli kontroli dokonuje osoba bez munduru, podróżny ma prawo zażądać od takiej osoby okazania legitymacji służbowej.

Na granicy cudzoziemiec może być pytany o cel i warunki pobytu w Polsce.

Ponadto SG ma prawo zażądać od cudzoziemca udokumentowania posiadania:

Cudzoziemiec nie musi dokumentować posiadania środków utrzymania ani możliwości uzyskania takich środków, jeżeli przekraczanie granicy odbywa się na podstawie:

umowy międzynarodowej, która zwalnia cudzoziemca z obowiązku posiadania takich środków albo według której polskie organy instytucje publiczne mają obowiązek pokrycia kosztów jego pobytu;

 • wizy repatriacyjnej;
 • wizy wydanej w celu wykonywania pracy;
 • wizy wydanej w celu korzystania z ochrony czasowej;
 • wizy wydanej w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;
 • karty pobytu;
 • wizy w celu korzystania z uprawnień związanych z Kartą Polaka.

Wymóg ten nie dotyczy także osób, które wjeżdżają do Polski w związku z niesieniem pomocy charytatywnej lub w związku z uczestniczeniem w akcji ratunkowej.

Odmowa wjazdu

Cudzoziemcowi można odmówić wjazdu do Polski, nawet jeżeli posiada ważną wizę.

Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu do Polski między innymi w sytuacji, jeśli:

 • nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu pobytu;
 • posiada podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub kartę pobytu;
 • nie może udokumentować posiadania ubezpieczenia zdrowotnego;
 • wykorzystał dopuszczalny czas pobytu na podstawie wizy;
 • nie posiada wystarczających środków utrzymania w odniesieniu do długości i celu planowanego pobytu lub środków na powrót;
 • jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany
 • jego dane znajdują się w SIS
 • jego pobyt może stanowić zagrożenia dla zdrowia publicznego oraz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Decyzję o odmowie wjazdu wydaje komendant placówki SG. W dokumencie podróży cudzoziemca odnotowuje się odmowę wjazdu i zapisuje się podstawę prawną wydania tej decyzji.

Od decyzji komendanta przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej. Adres Komendanta Głównego Straży Granicznej jest dostępny tutaj ->

Skargi na działania Straży Granicznej

Straż Graniczna podczas kontroli granicznej nie może dyskryminować osób ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię ani niepełnosprawność.

Istnieje możliwość złożenia skargi na funkcjonariusza, który zachowywał się niepoprawnie.

Skarga musi zostać złożona pisemnie. Aby skarga mogła zostać rozpatrzona, powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres, dokładny opis zdarzenia oraz imię i nazwisko skarżonego funkcjonariusza SG. Skarg nie zawierających imienia i nazwiska oraz adresu skarżącego nie rozpatruje się.

Skargi na działalność SG można kierować pod adresem pocztowym:

Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Skargi na działalność SG można także składać do Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Źródło: www.migrant.info.pl