Umowy, na podstawie których można zatrudnić cudzoziemca

Z cudzoziemcem pracodawca może zawrzeć zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną.

Umowa z cudzoziemcem w przeważającej większości przypadków powinna być zawarta w formie pisemnej:

  • W stosunku do cudzoziemców, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, umowy, na podstawie których powierzane jest im wykonywanie pracy w Polsce, muszą być zawarte na piśmie. Jest to jeden z warunków uznania ich pracy za legalną.
  • W wypadku cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy umowy muszą być zawarte na piśmie. Jest to jeden z warunków uznania ich pracy za legalną.
  • W stosunku do cudzoziemców, od których dla legalnego wykonywania pracy zezwolenie nie jest wymagane, brak pisemnej umowy o pracę nie skutkuje uznaniem zatrudnienia za nielegalne, choć niepotwierdzenie na piśmie warunków umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W wypadku powierzania takiemu cudzoziemcowi wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – tak samo jak w stosunku do obywateli polskich – forma pisemna nie jest konieczna.

W wypadku cudzoziemców posiadanie pisemnej umowy jest szczególnie istotne – jest ona sprawdzana podczas kontroli legalności zatrudnienia – co to jest kontrola legalności zatrudnienia?->

Umowy o pracę

Oprócz wymogów określonych w kodeksie pracy, które musi spełniać umowa o pracę, przy jej sporządzaniu pracodawca powinien pamiętać także, iż jeśli pracownikiem jest cudzoziemiec, należy odprowadzać składki na jego ubezpieczenie społeczne (więcej informacji na temat ubezpieczeń społecznych jest dostępnych tutaj->) oraz zdrowotne (więcej informacji na temat opieki zdrowotnej jest dostępnych tutaj->), a także zaliczki na podatek (więcej informacji na temat podatków jest dostępnych tutaj->). W konsekwencji pracownicy-cudzoziemcy mają prawo do takich samych świadczeń pracowniczych jak obywatele polscy zatrudnieni na umowę o pracę, a okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony jest wliczany do ich stażu pracy.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić nowego pracownika do ZUS w terminie do 7 dni od rozpoczęcia przez niego pracy (co to jest ZUS?->) oraz skierować go na wstępne badania lekarskie. Pracodawca musi także przestrzegać czasu pracy – jaki jest czas pracy w Polsce?->

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi  na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy

Najczęściej spotykanymi umowami o pracę są:

  • umowy na czas określony;
  • umowy na czas nieokreślony.

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony jest zawierana na z góry określony czas wskazany przez pracodawcę i pracownika, co oznacza, że jest to umowa, która obowiązuje czasowo, do określonego terminu.

W sytuacji, w której pracodawca zawarł z pracownikiem dwie kolejne umowy na czas określony, to trzecia umowa jest traktowana jako umowa na czas nieokreślony, jeśli przerwa pomiędzy tymi umowami nie przekracza 1 miesiąca. Powyższe nie dotyczy umów zawartych w celu zastępstwa nieobecnego pracownika oraz umów zawartych w celu wykonywania pracy dorywczej, sezonowej lub realizowanej cyklicznie

Umowa na czas określony może zostać rozwiązana na mocy porozumienia pracownika i pracodawcy. Umowa o pracę na czas określony może być wypowiedziana przez pracownika lub pracodawcę, o ile została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zawiera postanowienie określające możliwość jej wypowiedzenia. W takim przypadku okres wypowiedzenia to 2 tygodnie. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej. Nie ma obowiązku podawania powodu rozwiązania tej umowy.

Umowa o pracę na czas określony nakłada na pracownika i pracodawcę określone obowiązki – więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj->

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony charakteryzuje się brakiem określonego z góry czasu trwania stosunku pracy.

Umowę o pracę na czas nieokreślony można rozwiązać na mocy porozumienia stron z taką datą, jaką ustalą strony. Jeśli pracownik bądź pracodawca chce wypowiedzieć ten typ umowy, musi o tym fakcie poinformować drugą stronę na piśmie. Pracodawca jest również zobowiązany do podania powodu rozwiązania umowy.[nbsp

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy oraz
  • 3 miesiące, jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Kodeks pracy oraz inne przepisy prawa pracy wprowadzają kategorie pracowników, którym wypowiedzenie umowy o pracę jest niezgodne z prawem. Do pracowników takich należą miedzy innymi: pracownicy nieobecni z powodu choroby, pracownicy przebywający na urlopie, w tym również wychowawczym, pracownice w ciąży, członkowie władz związków zawodowych lub inni członkowie związków zawodowych upoważnieni do reprezentowania związku wobec pracodawcy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony nakłada na pracownika i pracodawcę określone obowiązki – więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj->

 

Źródło: www.migrant.info.pl