Wizy

Obywatele wielu krajów spoza UE, którzy chcą wjechać do Polski, zobowiązani są do posiadania wizy. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium.

Uwaga: cudzoziemcowi posiadającemu ważną wizę Straż Graniczna może odmówić wjazdu. Wiza może również zostać unieważniona lub cofnięta na granicy.

Wizę uzyskuje się przed wyjazdem w konsulacie polskim.

Istnieje kilka typów wiz:

 • Tranzytowa wiza lotniskowa, oznaczona symbolem „A” (wiza lotniskowa) – uprawniająca do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku lotnisk państw obszaru Schengen.

Uwaga: obecnie wiza oznaczona symbolem „B”, czyli wiza tranzytowa nie jest wydawana. Cudzoziemcy planujący poruszać się przez Polskę tranzytem (pociągiem, samochodem) muszą uzyskać wizę Schengen oznaczoną symbolem „C”.

 • Wiza Schengen, oznaczona symbolem „C” – wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu pół roku. Okres ten jest liczony od daty pierwszego wjazdu.

Wiza ta jest wydawana także tym cudzoziemcom, którzy planują poruszać się po terytorium Schengen w celu  tranzytu (pociągiem, samochodem).

 • Wiza krajowa, oznaczona symbolem „D” – uprawniająca do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu pobytu podanego przez cudzoziemca (jeśli cel podany przez cudzoziemca wskazuje, że będzie przebywał w Polsce krócej niż rok, okres pobytu do którego będzie uprawniony cudzoziemiec na podstawie wizy będzie krótszy).
  • Jeśli cudzoziemiec chce pozostać w Polsce dłużej, musi po tym okresie ubiegać się o nową wizę u polskiego konsula za granicą lub ubiegać się o kartę pobytu – co to jest karta pobytu? ->
  • Jedynie wiza krajowa może być wydana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu, repatriacji, korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

 

Wizy wydaje konsul RP. Lista konsulatów RP jest dostępna tutaj -> W wybranych krajach (np. na Ukrainie) wnioski można składać także w punktach przyjmowania wniosków wizowych.

Uwaga: cudzoziemiec ma obowiązek opuścić Polskę przed upływem okresu pobytu objętego wizą oraz przed upływem okresu ważności tej wizy, chyba że posiada inny ważny dokument uprawniający do pobytu na tym terytorium – jaka jest różnica pomiędzy okresem ważności wizy a długością pobytu w Polsce na jej podstawie? -> 

Cele wydawania wiz do Polski

Cele wydania wizy wskazane na naklejce wizowej: 

 „01” – cel turystyczny;

 „02” – odwiedziny u rodziny lub przyjaciół;

 „03” – udział w imprezach sportowych;

„04” –  prowadzenie działalności gospodarczej;

„05” – wykonywanie pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;

 „06” – wykonywanie pracy na podstawie dokumentów innych niż oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi np. zezwolenie na pracę;

 „07” – prowadzenie działalności kulturalnej lub udział w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;

 „08” – wykonywanie zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

 „09” – odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia; (studia stacjonarne)

 „10” – odbycie szkolenia zawodowego;

 „11” -kształcenie się lub szkolenia w innej formie niż studia stacjonarne (np. szkoła policealna);

„12” – działalność dydaktyczna;

„13” –  prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;

„14” –  leczenie w Polsce;

„15” – dołączenie do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

„16” –  udział w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

„17” – przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

„18” – korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

„19” – repatriacja do Polski;

 „20” – korzystanie z ochrony czasowej;

 „21” – przyjazd do Polski ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

 „22” – realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

„23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określone powyżej

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy:

 • wypełniony i podpisany wniosek wizowy:
  • wniosek o wydanie wizy krajowej jest dostępny tutaj ->
  • wniosek o wydanie wizy Schengen jest dostępny tutaj ->

Uwaga: niektóre konsulaty wymagają zarejestrowania wniosku wizowego poprzez aplikację e-Konsulat  – więcej informacji na ten temat jest dostępnych poniżej.

 • dokument podróży; aby konsul mógł wydać wizę, dokument podróży musi:
  • w wypadku wizy krajowej – być ważny przez przynajmniej 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy;
  • w wypadku wizy Schengen – być ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w wypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium UE (w uzasadnionych, pilnych wypadkach wymóg ten może zostać pominięty);
  • zawierać przynajmniej dwie wolne strony;
  • być wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
 • 1 fotografia – wymagania dotyczące zdjęcia są dostępne tutaj ->
 • opłata wizowa (jej wysokość waha się pomiędzy 0 do 70 euro w zależności od rodzaju wiz i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wizę; opłatę konsularną należy uiścić przed złożeniem wniosku o wydanie wizy; opłata ta nie jest zwracana w wypadku odmowy wydania wizy);
 • dowód posiadania odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego na kwotę co najmniej 30 000 euro lub w wypadku wizy krajowej innego ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez odpowiednią instytucję w Polsce (np. dowód opłacenia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ)

Uwaga: w wypadku gdy cudzoziemiec posiada ubezpieczenie wydane w związku z wykonywaniem legalnej pracy, wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego (zarówno w wypadku ubiegania się o wizę krajową, jak i o wizę Schengen) można uznać za spełniony.

 • dokumenty uzupełniające potwierdzające:
  • cel wjazdu;
  • posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski – jakie są minimalne kwoty na powrót i pobyt? ->
  • w wypadku wizy Schengen – posiadanie zakwaterowania;
  • w wypadku wizy Schengen – gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy;
  • inne okoliczności podane we wniosku.

Rodzaj oraz liczba dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecany jest bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

W wypadku wizy Schengen – mogą zostać także pobrane odciski palców osoby ubiegającej się o wizę.

Rodzic lub opiekun prawny składa podpisany wniosek wizowy za osobę poniżej 18. roku życia.

Czas oczekiwania na wizę jest różny w zależności od kraju, którego obywatele ubiegają się o taki dokument. Np. w wypadku Rosji i Ukrainy na wizę czeka się do 5 dni. W innych krajach czas oczekiwania może być dłuższy.

Wizy wydawane w celu wykonywania pracy

Jeśli cudzoziemiec ubiega się o wizę w celu wykonywania pracy, musi przedstawić:

Wizy uzyskiwane w celu wykonywania pracy wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w zezwoleniu lub oświadczeniu, nie dłuższy jednak niż przewidziany dla danego typu wizy.

W wypadku wizy wydawanej w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi okres pobytu, na który wydaje się wizę, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy liczonym od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca do Polski – jaka jest różnica pomiędzy okresem ważności wizy a długością pobytu w Polsce na jej podstawie? ->

Odmowa wydania wizy

Konsul może odmówić cudzoziemcowi wydania wizy w następujących wypadkach:

 • jeśli cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy strefy Schengen;
 • jeśli dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany
 • jeśli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu
 • jeśli cudzoziemiec nie jest w stanie przedstawić celu i warunków planowanego pobytu;
 • jeśli cudzoziemiec jest uważany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych;
 • jeśli zachodzi obawa, że wjazd i pobyt cudzoziemca mogłyby spowodować zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa, porządku państwa lub naruszałyby interes Polski;
 • jeśli cudzoziemiec w postępowaniu o wydanie wizy zeznał nieprawdę, zataił istotne informacje lub też nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu;
 • jeśli cudzoziemiec nie posiada odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • jeśli cudzoziemiec (w wypadku wniosku o wydanie wizy Schengen):
  • nie posiada wystarczających środków utrzymania, zarówno na czas pobytu, jak i na powrót do kraju pochodzenia lub na tranzyt do innego państwa;
  • w bieżącym sześciomiesięcznym okresie przebywał już przez 3 miesiące na terytorium państw członkowskich;
 • jeśli (w wypadku wniosku o wydanie wizy krajowej):
  • cudzoziemiec nie posiada wystarczających środków utrzymania na okres pobytu w Polsce oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na przejazd do innego państwa niż państwo pochodzenia lub zamieszkania;
  • okres ważności dokumentu podróży cudzoziemca upływa wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności wnioskowanej wizy.

Każdej osobie, której odmówiono wydania wizy (lub unieważniono/cofnięto wizę), obowiązkowo przekazuje się formularz odmowy zawierający jej uzasadnienie. Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ, czyli konsula (nie ma natomiast możliwości odwołania się do wyższej instancji). Wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania (o unieważnieniu /cofnięciu) wizy krajowej lub Schengen do organu, który tę decyzję wydał.

Przedłużanie wizy

Więcej informacji na temat przedłużania wiz krajowych i wiz Schengen jest dostępnych tutaj ->

Unieważnienie wizy

Wizę krajową unieważnia się, jeżeli w chwili jej wydawania zachodziły okoliczności uzasadniające odmowę jej wydania.

Wizę Schengen unieważnia się, jeżeli okaże się, że w chwili wydawania wizy warunki uprawniające do jej otrzymania nie były spełnione, zwłaszcza jeśli istnieją ważne powody, by przypuszczać, że wizę uzyskano w sposób nieuczciwy.

Wiza zostaje unieważniona, jeśli:

 • dane cudzoziemca znajdą się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany – co to jest wykaz cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany? ->
 • wjazd cudzoziemca na teren Polski może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, porządku publicznego lub naruszać interes Polski;
 • okres ważności dokumentu podróży cudzoziemca upływa wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności posiadanej wizy;
 • cudzoziemiec we wniosku o wydanie wizy lub w dołączonych dokumentach przedstawił nieprawdziwe informacje, zeznał nieprawdę lub przedstawił fałszywe dokumenty;
 • cudzoziemiec nie przedstawił wystarczających dokumentów potwierdzających cel i warunki planowanego pobytu w Polsce.

Decyzję o unieważnieniu wizy Schengen oraz wizy krajowej podejmuje komendant placówki lub oddziału straży granicznej, konsul lub minister spraw zagranicznych (w zakresie wiz dyplomatycznych i służbowych).

Od decyzji o unieważnieniu wizy można się odwołać do:

 • konsula – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej;
 • Komendanta Głównego Straży Granicznej.

System e-Konsulat

System e-Konsulat jest dostępny tutaj ->

Strona internetowa e-Konsulat to narzędzie informatyczne, które ma na celu usprawnienie pracy polskich konsulatów. Za jego pośrednictwem można umawiać się na wizyty w konsulacie w sprawach wizowych.

Po wejściu na stronę cudzoziemiec chcący ubiegać się o wizę krajową lub wizę Schengen zaznacza, w którym konsulacie będzie występować o wizę.

Następnie wskazuje, o jaką wizę chce się ubiegać, dzięki czemu zostaje przekierowany na stronę, na której może uzupełnić odpowiedni wniosek wizowy. Wypełniony wniosek należy wydrukować.

Na stronie można wybrać także wygodną dla siebie datę i godzinę na spotkanie w konsulacie w celu złożenia wymaganych dokumentów. Czas oczekiwania na spotkanie z konsulem w poszczególnych krajach jest różny. Na stronie można także anulować umówione już spotkanie.

Wydrukowany wniosek składa się wraz z pozostałymi dokumentami w umówionym terminie w wybranym urzędzie konsularnym.

Uwaga: również w wypadku rejestrowania wniosku przez e-Konsulat podczas spotkania konsul będzie wymagał kompletu dokumentów niezbędnych do wydania wizy (informacja na ten temat jest dostępna powyżej). W związku z tym przed rozpoczęciem wypełniania formularza rezerwującego termin należy skontaktować się z urzędem konsularnym, w którym będzie składany wniosek, w celu ustalenia, jakie dokumenty dodatkowe są wymagane w konkretnym wypadku.

Strona jest dostępna w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim i tureckim.

Uwaga: w niektórych konsulatach rejestracja wniosku wizowego przez e-Konsulat jest obowiązkowa.

Źródło: www.migrant.info.pl